Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/aqua/domains/fontanna24.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).

Warunki serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [NAZWA-SKLEPU] przez AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000122164. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stanowi akceptacje niniejszego regulaminu.

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu za:

 • a) Sklep internetowy – działalność AQUA-Grupa SBS sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 prowadzoną za pośrednictwem witryny [NAZWA-SKLEPU] polegająca na sprzedaży towarów tam oferowanych na odległość,

 • b) Sprzedawca – uważana będzie AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25,

 • c) Klient – każda osoba mogąca dokonać zakupu w sklepie internetowym lub osoba dokonująca takiego zakupu, pod warunkiem, iż posiada zdolność do czynności prawnej pozwalającą mu na zaciąganie zobowiązań w zakresie w jakim wiąże się to z działalnością sklepu internetowego,

 • d) Kurier – firma kurierska, która posłużył się Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego towaru. Określenie odwołuje się również do każdego pracownika tej firmy,

 • e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z na terenie Polski.

Zamówienia i ich realizacja

3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu [NAZWA-SKLEPU] poprzez wypełnienie znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia. Zamówienia mogą składać osoby posiadające konto w sklepie internetowym po uprzedniej rejestracji.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • a) w przypadku sprzedaży płatnej przy odbiorze – w ciągu 24 godzin od wpływu zamówienia,
 • b) w przypadku sprzedaży płatnej z góry (w całości lub zaliczkowo)– po wpływie środków na rachunek Sprzedawcy PKO BP I/O Zielona Góra, nr konta: 78 1020 5402 0000 0102 0021 2589.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się pod warunkiem znajdowania się zamówionych przez Klienta towarów w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem informując o powyższym, a ten w przeciągu 48 godzin zobowiązany jest do oświadczenia czy:

 • a) rezygnuje z zamówienia w tej części, której Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować przy jednoczesnej woli realizacji dalszej części zamówienia,

 • b) zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia o podany przez Sprzedawcę termin,

 • c) anuluje zamówienie w całości,

 • d) decyduje się na zamówienie innego towaru w miejsce towaru niedostępnego.

6. W przypadku nieudzielenia przez Klienta informacji o jakiej mowa w punkcie poprzednim w zakreślonym tam terminie umowa ulega rozwiązaniu. Strony zgodnie postanawiają, iż rozwiązanie umowy z tej przyczyny (brak oświadczenia) jak i z jakiejkolwiek przyczyny wskazanej w punkcie poprzednim nie stanowi niewykonania umowy przez strony.

7. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym podczas składania zamówienia, a jeśli go brak to w terminie wskazanym na karcie produktu.

8. Klient może dokonać zmiany zamówienia do dnia realizacji przesyłki.

9. Klient może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedawcę poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do złożenia, wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, kwoty odstępnego stanowiącego równowartość 20% przedmiotu zamówienia. W przypadku gdyby Klient uprzednio uiścił zaliczkę kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę odstępnego nadwyżka zostaje zwrócona Klientowi. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie pokrywała w całości odstępnego – Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Powyższa zasada nie dotyczy konsumentów.

10. Wszystkie ceny wskazane w sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

11. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

12. Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • a) nieprawidłowo wypełnionego formularza,

 • b) próby celowego wprowadzenia w błąd,

 • c) braku dostępności towaru,

 • d) błędów na stronie wynikających z czynników niezależnych od Sprzedawcy,

 • e) zalegania przez Klienta z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedawcy,

 • f) posiadaniu przez Sprzedawcę uzasadnionej wiedzy o złej sytuacji majątkowej Klienta (w takiej sytuacji Sprzedawca może uzależnić sprzedaż od dokonania przez Klienta uprzedniej wpłaty całej ceny).

[*] O swojej decyzji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności uniemożliwiającej realizacje zamówienia przez Sprzedawcę ten dołoży wszelkich starań aby poinformować o tym Klienta.

Płatności

14. Zasadniczymi formami płatności ceny przez Klienta są:

 • a) zapłata ceny przelewem przy składaniu zamówienia,

 • b) zapłata ceny przy odbiorze,

 • c) zapłata gotówkowa w siedzibie Sprzedawcy.

15. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego nie może opiewać na wartość mniejsza niż 100 zł brutto.

Dostawa

16. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17. Koszt dostawy podany jest w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego. Koszt dostawy danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.

18. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony nadawcy z powodu:

 • a) podania błędnych danych adresowych przez Klienta,

 • b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,

 • c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.

[*] Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkim kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru do nadawcy i jego ponownego wysłania do Klienta.

19. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą.

20. W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.

21. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.

Postępowanie reklamacyjne

22. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie w przypadku jeśli wraz z wydaniem towaru wydano dokument gwarancji.

23. Reklamacje składane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem (aby pobrać wzór formularza reklamacyjnego – kliknij tutaj) O fakcie wpływu reklamacji Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci zgłaszający wady towaru obowiązani są wskazać, z których przysługujących im uprawnień korzystają, tj. czy korzystają z gwarancji czy z innych przysługujących im uprawnień wynikających z przepisów szczególnych. Jeśli Klient nie zgłosił żadnego oświadczenia w tym zakresie, a udzielono gwarancji, uważa się, że klient zgłasza swoje roszczenie w ramach gwarancji.

24. W razie konieczności przesłania towaru do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o takiej konieczności i ustalić kiedy towar zostanie przesłany. Wypełnić należy również formularz reklamacyjny. Koszt przesłania ponosi Klient, chyba, ze chodzi o konsumenta w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

25. W przypadku niezasadności reklamacji koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

26. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminach ustawowych.

Uprawnienia konsumenta

27. Klient posiadający status konsumenta na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny swojej decyzji. Uprawnienie powyższe wykonuje się w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania towaru poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia na piśmie według wzoru znajdującego się pod adresem (aby pobrać wzór oświadczenia o odstąpieniu – kliknij tutaj), uprawnienie to nie dotyczy:

 • 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

 • 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • 6) dostarczania prasy,

 • 7) usług w zakresie gier hazardowych.

28. Zwracany towar nie może nosić śladów eksploatacji, koszt zwrotu ponosi Klient.

Postanowienia ogólne

29. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

30. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

31. Dane przetwarzane są przez AQUA-Grupa SBS sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 25

32. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu [NAZWA-SKLEPU], a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.

33. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem swojego konta w ramach sklepu [NAZWA-SKLEPU].

34. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

35. Ceny zawarte w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji, odnośnie zamówień złożonych, ale w stosunku do których nie przystąpiono jeszcze do realizacji, Klient po uprzednim poinformowaniu o zmianie ceny ma prawo:

 • a) od umowy odstąpić bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów,

 • b) wyrazić wole zakupu towaru po nowych cenach.

[*] Brak jakiegokolwiek oświadczenia Klienta w tym przedmiocie w przeciągu 24 godzin uważane będzie jako wola odstąpienia od umowy.

36. Klient nie może wykorzystywać sklepu internetowego do dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści stanowiących naruszenie praw wyłącznych osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa i innych.